Personuppgifter

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som gäller from den 25:e maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Det är viktigt för oss på Annella Barnomsorg att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss och framför allt varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Vi behöver helt enkelt dina uppgifter för att kunna hantera din ansökan till en barnomsorgsplats för ditt/dina barn och för att kunna ta in dem i vår verksamhet. Då vi har visst samarbete med kommunen där Ni är boende och önskar plats så delar vi på viss information som behövs för att kunna hjälpa Er familj till en bra plats och omsorgstid för Ert/Era barn.

Denna information är vad vi behöver och så vi använder den

Vi behöver veta namn på barn och föräldrar/vårdnadshavare, adress, postnummer och postadress, personnummer och telefonnummer där Ni som föräldrar kan nås samt gärna mailadresser då det underlättar vår kontakt. Vi behöver också veta i vilket område och kommun Ni söker plats och från vilket datum. Då vi får information direkt från kommunen genom samtycke eller för att uppgiften så kräver det, är det alltid för Ert bästa. Vi lämnar aldrig ut info till tredje part och ej heller för marknadsföring eller annat. Vi behöver även en inkomstuppgift för att kunna debitera för en barnomsorgsplats enligt maxtaxan. Vi har en egen kö så det är bara att ansöka hos oss om Ni är intresserade av att ha Ert barn i familjedaghem men om Ni tar kontakt med kommunen direkt och söker plats även där så tala gärna om att det är ok för dem att lämna Er info även till oss som privat aktör. Då är det större möjlighet att kunna få den plats Ni helst önskar. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Personuppgifter är information kopplad till dig

Ditt förtroende är viktigt för oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Annella Barnomsorg värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen GDPR. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen såsom Er barnpedagog och verksamhetschefen. När du gör en ansökan till oss ger du oss också rätten att behandla familjens personuppgifter.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag). Du kan även ha rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år.

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickad per post till oss.

//Annella Barnomsorg